One thought on “Helen Roy in the Kitchen Making Frybread

  1. Mawla January 26, 2009 / 9:23 am

    Aanii

    Mii gwa nongo, shki tam maanda waabndamaa, gda zaasakokwaadaan bakwezhigan..mii sa edit genii, da zhkitoowaan wii zaasakokwaamaa niin doo bakweshigan….
    daa’aan maanpii nikeya kiing wi, Canadian magic baking powder.

    nahaa,,,mii wi,,baamaa

Comments are closed.